60-) Velîler ve Deliler (Mustafa TATÇI ile)

Enfî Hasan Hulüs Halvetî XVII. ve XVIII. Asırlarda Yaşayan Velîler ve Deliler (Tezkiretü'l Müteahhirîn). Musa YILDIZ - Mustafa TATÇI

h yayınları İStanbul 2019

Önsöz için tıklayınız

İçindekiler için tıklayınız