Bildiriler

 A. Uluslar arası Sempozyumlarda Sunduğu Bildirileri:

 1. “et-Te’sîru’l-Mutebâdel beyne’l-lugati’t-Turkiyyeti ve’l-Lugati’l-‘Arabiyye (Türkçe Arapça Arasındaki Karşılıklı Etkileşim)”, Bilâdu’ş-Şâm ve Turkiyâ/‘Alâkât Civâr ve Menâbi‘ Hadâriyye Muştereke (Bilâdu’ş-Şâm ve Türkiye/Komşuluk İlişkileri ve Ortak Medeniyetin Kaynakları),  Şam, 25-27 Nisan 2005.
 2. “Aziz Mahmut Hüdayi’nin Arapça ve Farsça Manzumeleri”, Aziz Mahmud Hüdayi Uluslar arası Sempozyumu Bildiri Kitabı I, İstanbul, 20-22 Mayıs 2005, s.399-421.
 3. “The Evaluation of  Musa Jarallah Bigiyef’s Edebiyât-ı Arabiyye (Arabic Literature) in Terms of the Arabic Language and Literature (Musa Carullah Bigiyef’in Edebiyât-ı Arabiyye’sinin Arap Dili ve Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi)”, Third  International Symposium on Islamic Civilization in Volga-Ural Region, Ufa, Bashkortostan/14-16  October 2008.
 4. “Ma‘rûf er-Rusâfî’nin Def‘u’l-Hucne Fi’rtidâhi’l-Lukne Adlı Eserinde Arapçadan Türkçeye Geçen Kelimeler”, VI. Uluslar arası Türk Dil Kurultayı, 20-24 Ekim 2008, Ankara.
 5. “Niyazi Mısrî’nin Şiirlerinde Peygamber Tasviri”, Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed (7-8 Mart 2009) Sakarya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Sakarya 2009.
 6. “XII ve XIII. Yüzyıllara Orta Asya'da Yetişmiş İlim Adamlarının Arap Diline Katkıları",Orta Asya'da İslam Medeniyeti 2. Uluslararası Sempozyumu,, 12-14 Ekim 2012 Bişkek/Kırgızistan.
 7. "Necîb Mahfûz'un Sembolik Romanlarında Kadın",Doğu Edebiyatlarında Kadın Teması” konu başlıklı IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu,İstanbul, 25–26 Kasım 2015.
 8. "Arapça Çeviri Dersinde Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Öğrenci Görüşleri" (Meryem Melike Güngenci ile),1. Uluslararası Karadeniz Dil ve Dil Eğitimi Konferansı, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, 22-23 Eylül 2017.
 9. "Türkiye’de Necip Mahfuz Literatürüne Genel Bir Bakış", Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), Ankara, 30-31 Ekim 2017.
 10. "Unesco 2016-2017 Sezonu Hoca Ahmet Yesevi Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi",4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu,Alanya 3-5 Mayıs 2018.
 11. "Fransız Gezgin Charles Texier'in Küçük Asya'sında Sinop ve Çevresi", Uluslarası Geçmişten Günümüze Sinop'ta Türk-İslam Sempozyumu, Sinop 05-07 Ekim 2018.

 

B.Ulusal Sempozyumlarda Sunduğu Bildirileri:

 1. “Mısırlı Yazar Necîb Mahfûz’un Evlâdu Hâratinâ Adlı Romanındaki Sembolik Kavramlar ve Çözümlemesi”, Fırat Üniversitesi Birinci Orta Doğu Semineri (Elazığ, 29-31 Mayıs 2003), s.209-238.
 2. “Charles Texier'in Küçük Asya'sının Anadolu Kültür Tarihindeki Yeri”, II. Kırşehir Bilgi Şöleni (13-14 Ekim 2005), Kırşehir 2005.
 3. “Sinoplu Safâyî veVasâyâ-yı Şeyh Vefa Adlı Manzumesi”, Vefa Semti Dünü Bugünü Yarını Sempozyumu (3-5 Kasım 2006), Bilim Sanat Vakfı, İstanbul 2006.
 4. “İshâk Nûrî Rizevî ve Zübdetü'l-İzhâr Adlı Eseri”, 1. Rize Sempozyumu (16-18 Kasım 2006), Rize 2006.
 5. “Bir Osmanlı Aydını Veliyyuddîn Yeken ve Sivas Hatıraları”, Osmanlılar Döneminde Sivas  Sempozyumu (21-25 Mayıs 2007), Sivas 2007.
 6. “Fransız Gezgin Charles Texier’in Küçük Asya’sında Amasya ve Çevresi”, I. Amasya Sempozyumu (13-15 Haziran 2007), Amasya 2007.
 7. “Osmanlı Döneminde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi (22-23 Kasım 2007) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara 2007.
 8. “Arapça Öğretmenlerinin Meslekî Gelişimleriyle İlgili Okuma Programları”, İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi Sempozyumu (24-25 Aralık 2011), İstanbul 2011.