Danışmanlık Tezleri

A. Yüksek Lisans Tezleri:

1. Polat, İbrahim, Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından “İmam Hatip Liseleri İçin Arapça” Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2003.

2. Yerli, Leman, Arapça Dilbilgisiyle İlgili Türkçe Yazılmış Kitapların Arapça Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2007.

3. Satır, Tuba, İshâk Nûrî Rizevî ve Zubdetu'l-İzhâr Adlı Eserinin Arapça Gramer Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.

4. Aldyab, Ahmed, Türklerde Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2012.   

5. Gültekin, Seval, İmam-Hatip Ortaokulları 5. Sınıflarda Arapça Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2013. 

6. Ağpak, Harun, İkinci Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bir Eğitim Programı Denemesi,  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2014.

7. Işıdan, Abdulmuttalip, Türkiye'de Arapça Öğretimi Açısından İmam Hatip Liseleri Mesleki Arapça Adlı Ders Kitabı Serisinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2014.

8. İspir, Ayşe, Arapça Yazılı Medyada Reklam Dilinin İncelenmesi ve Reklam Metinlerinin Arapça Öğretiminde Kullanımına Yönelik Öneriler, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2014.

9. Atak, Durmuş Erdal, Arapçada Ta'riz Sanatı ve Arapça Öğrenimine Katkısı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2014.

10. Çelik, Gülten Melek, Arapça ve Türkçede Bileşik Cümle-Karşıtsal Çözümleme, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.

11. Özgenç, Faruk, Arap Basınında Sık Kullanılan Güvenlik ve Terörizmle İlgili Terimlerin İncelenmesi ve Arapça Öğretimindeki Yeri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.

12. Abır, Bilal, Türkiye’de İmam Hatip Liselerinde Arapça Dersine Giren Öğretmenlerin Profilleri ve İletişimsel Yaklaşımlarla Arapça Öğretimi Konusundaki Farkındalıkları, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.

13. Demirbaş, Şakir, Türkiye'de İmam-Hatip Ortaokullarında Okutulmakta Olan Arapça Ders Kitabı Serisi İle İlgili Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.

14. Çam, Mevlüt, XVI. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Arapça Vakfiyeler ve Osmanlı Sisteminde Eğitim (Saraybosna Hüsrev Bey ve Edirne Sultan II. Selim Medreseleri Örneğinde), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2016.

15. Bal, Şahin, Klasik Arapçada Fiil Harfi Cerr Birlikteliği: el-Keşşâf Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2016.

16. Güngenci, Meryem Melike, Arapça Çeviri Dersinde Öğrencilerin Karşılaştığı Problemler ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2018.

17. Balık, Melek, İletişimsel Yaklaşım Etkinlikleriyle Arapça Öğretimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

18. Enes Balı, Medya Arapçasında Siyaset Konulu Eşdizimler (Örnek ve Çözümlemeleri), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara 2020.

19. Şeyma Özcan, Arapça Öğretiminde Müziğin Kullanımı,  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ankara 2020.

 

         

         B. Doktora Tezleri:

1. Yılmaz, Hacı, Alî b. Mes‘ûd el-Ferğânî’nin el-Mustevfâ fî’n-Nahv Adlı Eserinin Gramer Öğretimi Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2008.

2. Can, Betül, Fatih Döneminden Tanzimata Kadar Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2009.

3. Özcan, Murat, Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Hazırlık Sınıfı İçin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Uygun ve Moodle Eğitim Yönetim Sistemi Destekli Müfredat Önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2012. 

4. Azimov, İnayetulla, Kur'an'daki Deyimler, Kırgızca Karşılıkları ve Arapça Öğretiminde Kullanımı, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2012. 

5. Demir, Murat, İlköğretim 4. Sınıf Arapça Dersi Öğretim Programı ve Ders Materyallerinin Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2015.

6. Polat, Hüseyin, Anadili Türkçe Olanların Arapça Öğrenirken Dilbilgisinde Yaptıkları Yanlışlar, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2016.

7. Şanverdi, Halil İbrahim, Necib el-Kilani’nin Türkçeye Çevrilen Eserlerinin Çeviri Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

8. Arkan, Zeynep,  Arapça Öğretmenlerinin Mesleki Gelişiminde Startalk San Diego State Üniversitesi Vakfı Örneği, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

9. Işıdan, Abdulmuttalip, Yabancılara Arapça Öğretiminde Kısa Öykünün Yeri, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

10. Kurt, Gülfem,  Necîb Mahfûz Romanlarının Arapçadan Türkçeye Çevirilerinin Erek Odaklı Çeviri Kuramı ve Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2019.

11. İspir Kurun, Ayşe, Tarihsel Anlambilimi Açısından İslami Terminolojinin Anlam Değişiminin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2020.

12. Çilek, Ersin, Arapça Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanımı ve Geliştirilmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2020.

13. Yenice, Mehmet, ‘Abdülkâhir el-Cürcânî ve Temmâm Hasan’a Göre Anlam Bileşenleri (Klasik ve Çağdaş Dönemler Bağlamında Bir Karşılaştırma),  Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum 2021.

14. Baran, Ercan, Mahfûz'un Sembolik Romanlarında Din Anlayışı, (2. Danışman), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2021.

15. Güngenci, Meryem Melike, Arapça Sözlü İletişim Becerileri Dersine Yönelik Kuantum Öğrenme Modeli Destekli Bir Öğretim Programı Önerisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara 2023.

16. Demirkazık, Emine, Modern Arapçada Kullanılan Deyimlerin Semantik açıdan incelenmesi , Tematik açıdan Sınıflandırılması ve Arapça Öğretiminde Kullanımı,  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (devam ediyor).

17. Dalmış, Emrullah, Arapça Öğrencilerinin Makine Çevirisine Yönelik Tutumları ve Post-Editing Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Çeviri Edinçlerine Etkisi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (devam ediyor).

18. Mosto, Mohamad Amin, Yabancılara Arapça Öğretiminde Etkileşimli ve Sentezci Öğretim Stratejisinin Etkililiği (Etkileşimli ve Sentezci Bir Model Önerisi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (devam ediyor).